เรื่อง : ซื้อ Remote Control & Monitor System (RCMS) ยี่ห้อ Park Air จำนวน 1 ชุด
วันที่ประกาศผล
29 มีนาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,673,566.00
    เหตุผล : รายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • ไม่มี
    เหตุผล : รายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,645,566.00
    เหตุผล : ราคาต่ำสุด