เรื่อง : จ้างสร้างหลังคาคลุมพื้นที่จอดรถ ชนิดโครงเหล็ก พร้อมฐานราก บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี
วันที่ประกาศผล
02 มีนาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองขรีการช่าง เสนอราคาที่ (บาท) 479,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาวิน 2015 เสนอราคาที่ (บาท) 476,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาวิน 2015 เสนอราคาที่ (บาท) 476,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด