เรื่อง : อุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบสายอากาศ จำนวน 6 รายการ
วันที่ประกาศผล
28 กุมภาพันธ์ 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องเพียงรายเดียว