เรื่อง : จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการประเมินความสามารถหลักด้านผู้นำของผู้มีศักยภาพสูงของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
วันที่ประกาศผล
20 กุมภาพันธ์ 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและยื่นข้อเสนอเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอราคาที่ (บาท) 1,628,540.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและยื่นข้อเสนอเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอราคาที่ (บาท) 1,628,540.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและยื่นข้อเสนอเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด