เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 รายการ (49ชุด) ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ประกาศผล
05 กุมภาพันธ์ 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องตามข้อกำหนดของบริษัทฯ