เรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องแลกเปลี่ยนอุณหภูมิแบบแผ่น (Plate Heat Exchanger) ที่ ชั้น ๗ อาคาร Office Building ท่าอากาศยานสุวรรรณภูมิ จำนวน ๒ เครื่อง
วันที่ประกาศผล
09 มกราคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จึงขอยกเลิกการจ้างประกวดราคา