เรื่อง : เช่าที่พักให้กับฝ่ายบริหารจราจรทางอากาศภูมิภาค 1 จำนวน 1 ห้อง ระยะเวลาการเช่า 10 เดือน
วันที่ประกาศผล
14 ธันวาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคาดีที่สุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • นางสาวจงรุจา วิเศษสินธุ์ เสนอราคาที่ (บาท) 178,500.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • นางสาวจงรุจา วิเศษสินธุ์ เสนอราคาที่ (บาท) 178,500.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และเสนอราคาดีที่สุด