เรื่อง : จ้างเปลี่ยนสายเมนระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ 400V/230V พร้อม Load Center จาก Main Distribution Board (MDB) อาคารที่ทำการชั้น ๑ ไปยัง Load Center หอบังคับการบินชั้น ๒-๗ และห้อง Approach หอบังคับการบินเชียง
วันที่ประกาศผล
07 ธันวาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
การนำประกาศเชิญชวนดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วน ในส่วนของแบบรูป