เรื่อง : จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIREWALL FORTIGATE รุ่น 310B จำนวน 4 เครื่อง และรุ่น 200D จำนวน 2 เครื่อง พร้อมต่ออายุ LICENSES FIREWALL ระยะเวลา 1 ปี
วันที่ประกาศผล
31 ตุลาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • 1.บริษัท เคไอที เทคโนโลยี จำกีด เสนอราคาที่ (บาท) 641,144.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัท กำหนด
  • 2.บริษัท คอมเนท จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 635,580.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัท กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • 1. บริษัท คอมเนท จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 604,550.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด