เรื่อง : จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน@หอบังคับการบินดอนเมือง(ใหม่)และสุวรรณภูมิ จำนวน 10 รายการ
วันที่ประกาศผล
08 สิงหาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
ตกลงราคาโดยผู้เสนอราคารายอื่นแจ้งว่าไม่เสนอราคาแข่ง
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 387,768.00
    เหตุผล : ตกลงราคา
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 387,768.00
    เหตุผล : ราคาต่ำสุด