เรื่อง : จัดหาและติดตั้งระบบกรองน้ำ อาคารกองบส.
วันที่ประกาศผล
18 สิงหาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคารายเดียวและตรงตามความต้องการของบริษัทฯ
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • หจก.ซีรินวอเตอร์เวอร์ เสนอราคาที่ (บาท) 100,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและลงทะเบียนเป็นคู่ค้าภาครัฐตามกำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • หจก.ซีรินวอเตอร์เวอร์ เสนอราคาที่ (บาท) 100,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ