เรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องแลกเปลี่ยนอุณหภูมิแบบแผ่น (Plate Heat Exchanger) จำนวน ๒ เครื่อง
วันที่ประกาศผล
18 กรกฎาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่ บวท. กำหนด