เรื่อง : เครื่องคอมพิวเตอร์ SERVER พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ จำนวน 1 ระบบ
วันที่ประกาศผล
14 กรกฎาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
ไม่มีผู้เสนอราคารายใดเสนอคุณสมบัติทางเทคนิคถูกต้องตรงตามที่ บวท. กำหนด