เรื่อง : จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเกษียณอายุและตรวจสุขภาพพนักงานทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๐ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต
วันที่ประกาศผล
05 มิถุนายน 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของ บวท.