เรื่อง : จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 ชุด สำหรับหอบังคับการบินเชียงราย
วันที่ประกาศผล
19 มิถุนายน 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
ผู้เสนอราคารายต่ำสุดเสนอราคาเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • หจก.มือทองเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาที่ (บาท) 187,600.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัท กำหนด
  • หจก.เชียงใหม่บูรณ์พันธ์ เสนอราคาที่ (บาท) 220,500.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติตามที่้บริษัท กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • หจก.มือทองเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาที่ (บาท) 187,600.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด