เรื่อง : จ้างก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง บริเวณอาคารหอบังคับการบินอุดรธานี
วันที่ประกาศผล
06 มิถุนายน 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคารายใดมายื่นซองสอบราคาตามวันและเวลาที่ บวท. กำหนด