เรื่อง : เช่าใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับฝ่ายจัดการ กรรมการบริษัทฯ และที่ปรึกษาบริษัทฯ จำนวน 124 เลขหมาย ระยะเวลา 24 เดือน
วันที่ประกาศผล
22 พฤษภาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
บวท. จำเป็นต้องปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของการจัดหาครั้งนี้