เรื่อง : จ้างออกแบบปรับปรุงห้องประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อาคารอำนวยการ ชั้น ๓ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ
วันที่ประกาศผล
22 มีนาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
ไม่มีผู้เสนองานรายใดมายื่นซองเสนองานตามวัน เวลาที่กำหนด