เรื่อง : จัดซื้อชุดเครื่องนอน จำนวน 20 ชุด สำหรับหอบังคับการบินเชียงราย
วันที่ประกาศผล
16 มีนาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและได้ลงทะเบียนเป็นคู่ค้าภาครัฐ เสนอราคาถุกต้องตามความต้องการ และต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับ
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • นางสาวภูษณิศา วงค์อินทร์ เสนอราคาที่ (บาท) 179,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีเสนอราคาถูกต้องตรงตามความต้องการของบริษัท
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • นางสาวภูษณิศา วงค์อินทร์ เสนอราคาที่ (บาท) 179,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายเดียวและถูกต้องตามความต้องการ