เรื่อง : ปรับปรุงห้องสมุด ห้องสวัสดิการ และป้อมยาม ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
วันที่ประกาศผล
07 มีนาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
ผู้เสนอราคารายต่ำสุดคือหจก.วงค์ทิพย์เซอร์วิส 168000 บาท ยืนยันราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • หจก.วงค์ทิพย์เซอร์วิส เสนอราคาที่ (บาท) 168,000.00
    เหตุผล : เสนอราคาถูกต้องตามที่บริษัทฯ กำหนดรายละเอียด
  • หจก.223 วิศวการ เสนอราคาที่ (บาท) 197,501.00
    เหตุผล : เสนอราคาถูกต้องตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • หจก.วงค์ทิพย์เซอร์วิส เสนอราคาที่ (บาท) 168,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด