เรื่อง : ป้อมยามสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบสุขาภิบาล จำนวน ๓ ชุด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ประกาศผล
23 กุมภาพันธ์ 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเสนอเงื่อนไขและคุณสมบัติถูกต้องเพียงรายเดียว