เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน 8 เครื่อง
วันที่ประกาศผล
17 กุมภาพันธ์ 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ต จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
 • บริษัท กนกสิน เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
 • บริษัท เก็ต ไอที จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริิษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
  เหตุผล : ข้อเสนอไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ต จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 7,450,000.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้อง ราคาต่ำสุด