เรื่อง : งานปรับปรุงห้องระบบ Trunked Repeater อาคารสุจิณโณ
วันที่ประกาศผล
30 มกราคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกเสนอราคาถูกต้องตามที่บริษัทฯ ต้องการ และเป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บจก.ที.เอ.อิเล็กทริค (2013) เสนอราคาที่ (บาท) 235,000.00
  เหตุผล : เสนอถูกต้องตามที่ต้องการ
 • บจก วี เอ อาร์เอส เสนอราคาที่ (บาท) 240,000.00
  เหตุผล : เสนอถูกต้องตามที่ต้องการ
 • บจก.พี เจ อิเล็คทริคซัพพลาย เสนอราคาที่ (บาท) 240,100.00
  เหตุผล : เสนอถูกต้องตามที่ต้องการ
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บจก.ที.เอ.อิเล็กทริค (2013) เสนอราคาที่ (บาท) 235,000.00
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด