เรื่อง : จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
วันที่ประกาศผล
12 ตุลาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอราคาถุกต้องตามที่บริษัทฯ ต้องการและเป็นรายต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • หจก.พอช.คอม เสนอราคาที่ (บาท) 112,090.00
    เหตุผล : เสนอราคาถูกต้องตามที่บริษัทฯ ต้องการ
  • หจก.คอมซัพพอร์ท เสนอราคาที่ (บาท) 113,540.00
    เหตุผล : เสนอราคาถูกต้องตามที่บริษัทต้องการ
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • หจก.พอช.คอม เสนอราคาที่ (บาท) 112,090.00
    เหตุผล : เสนอราคารายต่ำสุด