เรื่อง : วิทยุมือถือระบบ Digital Two-Way ยี่ห้อ Motorola รุ่น Mototrbo XIR P8608i จำนวน 200 ชุด
วันที่ประกาศผล
03 พฤศจิกายน 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
ผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษํท ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 6,983,890.00
    เหตุผล : ผู้เสนอราคาเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้เสนอราคาสำหรับโครงการนี้เพียงรายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษํท ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 6,950,000.00
    เหตุผล : ผู้เสนอราคาเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้เสนอราคาสำหรับโครงการนี้เพียงรายเดียว