เรื่อง : จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด ณ อาคารสโมสร
วันที่ประกาศผล
20 ตุลาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
บริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เสนอราคาต่ำสุด และถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งทางคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติทางเทคนิค
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท นิวตั้น โปรดักส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 188,320.00
  เหตุผล : คุณสมบัติครบถ้วนตองตาม TOR
 • บริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 187,250.00
  เหตุผล : คุณสมบัติครบถ้วนตองตาม TOR
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท นิวตั้น แอสโซซิเอท จำกัด
  เหตุผล : ลบเพราะไม่ได้รับการอนุมัติเมื่อครบกำหนดทำให้ไม่มีรายชื่อในการลงทะเบียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 187,250.00
  เหตุผล : ผ่านคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และคุณสมบัติทางเทคนิคตรงตาม TOR และเสนอราคาต่ำสุด