เรื่อง : จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบอุปกรณ์ประกอบ และจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำ (ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ) บริเวณอาคารบ้านพักพนักงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่
วันที่ประกาศผล
23 กันยายน 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากผุ้เสนอราคาได้เสนอราคาแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา