เรื่อง : ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS/DME จำนวน ๑ ระบบ พร้อมปรับปรุงอาคารสถานีเครื่องช่วยฯ และติดตั้งระบบการต่อลงดิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (ทางวิ่ง 21L)
วันที่ประกาศผล
30 สิงหาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอตรงตามข้อกำหนดของ บวท.