เรื่อง : จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศหลังคาทรงสูง เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำกองปฏิบัติการบิน ดอนเมืองจำนวน 1 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี
วันที่ประกาศผล
30 มิถุนายน 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท 4 เอ็ม เมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,365,100.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด
 • บริษัท เดอะ รอยัล เอ็กซเพลส 1991 แอนด์ คาร์เร้นท์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,533,000.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด
 • นายเฉลียว จันทโชติ เสนอราคาที่ (บาท) 1,533,000.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท 4 เอ็ม เมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,365,100.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด