เรื่อง : ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 17000 BTU สำหรับบ้านพักพนักงาน หอบังคับการบินเชียงราย 4 ชุด และหอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน 4 ชุด
วันที่ประกาศผล
25 กรกฎาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด และเป็นไปตามที่บริษัทต้องการ
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • หจก. สยามลานนาโพรดักส์ เสนอราคาที่ (บาท) 224,000.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ
  • หจก. เชียงใหม่บูรณ์พันธ์ เสนอราคาที่ (บาท) 226,400.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • หจก. สยามลานนาโพรดักส์ เสนอราคาที่ (บาท) 224,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด