ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : เช่าข่ายสื่อสารสำรอง สำหรับข่ายสื่อสาร MPLS-A และ MPLS-B

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
วิธีคัดเลือก
วันที่สินสุดประกาศ
30 มิถุนายน 2020
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ศว.สว.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
36,602,823.00
ลักษณะงานโดยสังเขป
เช่าข่ายสื่อสารสำรอง สำหรับข่ายสื่อสาร MPLS-A และ MPLS-B
เอกสารประกอบ

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
20 มกราคม 2020
เป็นเงิน (บาท)
36,556,713.00
เอกสารประกอบตารางราคากลาง
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ พลนิวัฒ เนตรสุวรรณ
2.) คุณ สัมพันธ์ สิงห์ไธสง
3.) คุณ ธนกฤต บุญเสนอ
4.) คุณ อารียา ฉัตรมานพ

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่
19-02-2020 ถึง 09-03-2020
กำหนดยื่นซอง
10 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น.
สนใจติดต่อ
อำนวยการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ
0-2285-9424