ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อรับ-ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินเลย จำนวน ๑ คัน

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่สินสุดประกาศ
15 กันยายน 2019
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
บก.ทบ.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
1,622,820.00
ลักษณะงานโดยสังเขป
ตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
11 เมษายน 2019
เป็นเงิน (บาท)
1,608,200.00
เอกสารประกอบตารางราคากลาง
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ อ่อนศรี ภิญโญศรี

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ตามเอกสารแนบ
กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่
01-08-2019 ถึง 21-08-2019
กำหนดยื่นซอง
22 สิงหาคม 2562
สนใจติดต่อ
อำนวยการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ
02- 2859554 042-246803 ต่อ 7114