ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : จะจ้างบริการซักอบรีดผ้าที่ใช้ในกิจการของบริษัทฯ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
วิธีคัดเลือก
วันที่สินสุดประกาศ
31 กรกฎาคม 2019
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
กพ.บท.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
4,440,944.00
ลักษณะงานโดยสังเขป
ให้บริการซักอบรีดผ้าที่ใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้แก่ ชุดเครื่องนอนอาคารงามดูพลี ผ้าเช็ดตัวสระว่ายน้ำ และชุดผ้าปูโต๊ะสโมสร ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ
เอกสารประกอบ

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
10 เมษายน 2019
เป็นเงิน (บาท)
3,303,630.24
เอกสารประกอบตารางราคากลาง
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ ดวงแก้ว สวนขวัญ

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย ๒.๖ -๒.๑๑ ดูเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบ
สนใจติดต่อ
อำนวยการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ
0-2285-9322