ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์รับส่งสัญญาณ (Transponder) สำหรับยวดยานบนพื้นที่ขับเคลื่อน จำนวน 100 ชุด

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่สินสุดประกาศ
30 มิถุนายน 2019
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
วต.บว.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
14,681,363.00
ลักษณะงานโดยสังเขป
สำหรับยวดยานที่ปฏิบัติงานบนพื้นที่ขับเคลื่อน (Manoeuvring Area) ในเขตสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง เพื่อให้ระบบเรดาร์ภาคพื้นของหอบังคับการบินสามารถแสดงข้อมูลตำแหน่งเส้นทางการขับเคลื่อน
เอกสารประกอบ

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
30 พฤศจิกายน 2018
เป็นเงิน (บาท)
13,602,539.00
เอกสารประกอบตารางราคากลาง
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ ชาญยุทธ์ จันทร์ประสงค์
2.) คุณ ชัยชนะ คูเจริญไพศาล
3.) คุณ นนทวัธ ลิ้มประเสริฐ

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่
15-05-2019 ถึง 06-06-2019
กำหนดยื่นซอง
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
สนใจติดต่อ
อำนวยการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ
0-2285-9258

ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ

1) ข้อคำถาม/ข้อสงสัย
ข้อ 2. อุปกรณ์จะต้องสามารถใช้งานและแสดงผลได้ที่ระบบ Multilateration ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ว่า ระบบ Multilateration ที่จะต้องเชื่อมต่อปัจจุบันเป็นยี่ห้อและรุ่นอะไร
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ
ระบบ Multilateration ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นยี่ห้อ SABB-SENSIS รุ่น RU5 และ ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นยี่ห้อ SABB-SENSIS รุ่น RU6