ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : อุปกรณ์ SIGNAL LIGHT GUN จำนวน 2 ชุด

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่สินสุดประกาศ
31 มีนาคม 2019
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
กพ.บท.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
610,000.00
เอกสารประกอบ

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
24 ธันวาคม 2018
เป็นเงิน (บาท)
621,133.00
เอกสารประกอบตารางราคากลาง
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ พรปวีณ์ พิสิฐประภา
2.) คุณ ฐาปนพงษ์ ศิวรักษ์

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่
07-01-2019 ถึง 25-01-2019
กำหนดยื่นซอง
28012562
เบอร์ติดต่อ
02-2859195