ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินสุโขทัย จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๓ ปี

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่สินสุดประกาศ
09 พฤศจิกายน 2018
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
กพ.บท.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
1,627,560.00
ลักษณะงานโดยสังเขป
ผู้รับจ้างจะต้องให้บริการรถตู้ปรับอากาศหลังคาทรงสูงที่ใช้น้ำมันดีเซลหรือเบนซินเป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น มาใช้ในการรับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ จำนวน ๑ คัน โดยให้บริการภายในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง ตามข้อกำหนดเส้นทางการใช้งาน พร้อมพนักงานขับรถและเชื้อเพลิง เป็นระยะเวลาจ้าง ๓ ปี (๓๖ เดือน) โดยค่าจ้างพนักงานขับรถและค่าเชื้อเพลิงอยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้าง โดยเป็นการให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ ถึง ๑๘.๓๐ น. กำหนดระยะทางวิ่งโดยประมาณ ๒,๑๐๐ กิโลเมตร ทั้งนี้ ในกรณีที่รถตู้ปรับอากาศวิ่งเกินกว่าระยะทางที่กำหนดข้างต้น ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าน้ำมันให้กับผู้รับจ้างในอัตรา ๓ บาทต่อกิโลเมตร กรณีพนักงานขับรถให้บริการเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าล่วงเวลาให้ในอัตราชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท โดยค่าจ้างพนักงานขับรถและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้าง ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะนำจำนวนการทำงานที่เกินเวลาทำงานของแต่ละวันมาคำนวณค่าล่วงเวลาตามจำนวนนาทีที่เกิดขึ้นจริง เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวด ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือเป็นผู้ครอบครองรถ (กรณีผ่อนชำระกับสถาบันการเงิน) ตามปรากฏในคู่มือจดทะเบียนรถ หรือเป็นผู้เช่ารถตามสัญญาให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง ที่มีระยะเวลาการเช่าเกินกว่าระยะเวลาการว่าจ้างนับแต่วันเสนอราคา กรณีผู้ยื่นข้อเสนอจะนำรถป้ายแดงมาให้บริการ ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้จองรถตามหลักฐานใบจองรถ ทั้งนี้ รถที่นำมาให้บริการต้องเป็นรถป้ายแดงหรือเป็นรถที่จดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน ๔ ปี นับถึงวันเสนอราคาและตลอดอายุสัญญาจ้างบริการ *********************** รายละเอียดโปรดศึกษาจากเอกสารแนบ*******
เอกสารประกอบ

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
21 สิงหาคม 2018
เป็นเงิน (บาท)
1,726,200.00
เอกสารประกอบตารางราคากลาง
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ วิสุทธิ์ ศรีสมบูรณ์
2.) คุณ ยงค์ สมอดี

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ บวท. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น **********************รายละเอียดโปรดศึกษาจากเอกสารแนบ*****************************
กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่
11-10-2018 ถึง 01-11-2018
กำหนดยื่นซอง
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๑๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
เบอร์ติดต่อ
0-2285-9326 0-5530 -1422 ต่อ 7089