ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ Calibration System for Avionics Test Set จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งและฝึกอบรม

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
วิธีคัดเลือก
วันที่สินสุดประกาศ
31 สิงหาคม 2018
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
มว.มป.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
23,180,000.00
ลักษณะงานโดยสังเขป
ตามเอกสารเงื่อนไขการเสนอราคา
เอกสารประกอบ

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
21 พฤษภาคม 2018
เป็นเงิน (บาท)
23,171,706.00
เอกสารประกอบตารางราคากลาง
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ ธีรยุทธ เลากุลศานต์
2.) คุณ ศักดิ์ชาย เกตุปราชญ์

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ตามเอกสารเงื่อนไขการเสนอราคา
กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่
12-07-2018 ถึง 24-07-2018
กำหนดยื่นซอง
ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ในเวลาราชการ ณ กองการพัสดุ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ
สนใจติดต่อ
อำนวยการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ
0-2285-9258