ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : จ้างทำนาฬิกาแขวนผนัง สองระบบ พร้อมกล่องบรรจุ จำนวน ๑,๐๐๐ เรือน

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
สอบราคา
วันที่สินสุดประกาศ
14 กรกฎาคม 2017
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
1,900,000.00
ลักษณะงานโดยสังเขป
จ้างทำนาฬิกาแขวนผนัง สองระบบ พร้อมกล่องบรรจุ จำนวน ๑,๐๐๐ เรือน

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
24 พฤษภาคม 2017
เป็นเงิน (บาท)
1,890,333.33
เอกสารประกอบตารางราคากลาง
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ ภีมะ วิทยาพูน
2.) คุณ ทรงศักดิ์ สินปรีดี

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ บวท. ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างในครั้งนี้ ๕. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่มีพนักงาน บวท. เป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือเป็นที่ปรึกษาของกิจการนั้นๆ ๖. เป็นผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีผู้รับเอกสารหรือหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาจ้างของ บวท. หากไม่ปรากฏรายชื่อในเอกสารดังกล่าว บวท. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอของผู้เสนอราคาไว้พิจารณา ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัด
กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่
27-06-2017 ถึง 14-07-2017
กำหนดยื่นซอง
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ กองการพัสดุ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา และเปิดซองเทคนิค ผู้ที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. และ บวท. จะทำการเปิดซองราคาในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กองการพัสดุ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
สนใจติดต่อ
อำนวยการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ
02 287 8269