ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๘ ชุด

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
สอบราคา
วันที่สินสุดประกาศ
03 พฤษภาคม 2017
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
กพ.บท.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
670,970.25
ลักษณะงานโดยสังเขป
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๘ ชุด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. เครื่องฟอกอากาศ ชนิดฝังเพดาน ขนาดแรงลมไม่น้อยกว่า 300CFM จำนวน ๖ ชุด ๒. เครื่องฟอกอากาศ ชนิดฝังเพดาน ขนาดแรงลมไม่น้อยกว่า 450CFM จำนวน ๕ ชุด ๓. เครื่องฟอกอากาศ ชนิดฝังเพดาน ขนาดแรงลมไม่น้อยกว่า 950CFM จำนวน ๗ ชุด

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
28 กุมภาพันธ์ 2017
เป็นเงิน (บาท)
670,970.25
เอกสารประกอบตารางราคากลาง
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ นพรัตน์ สกุณี
2.) คุณ อรรณพ วรรณทองศรี

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๑. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีอาชีพขายพัสดุตามที่ประกาศข้างต้น ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาจะได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๕. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองผลงานการติดตั้ง เครื่องฟอกอากาศ หรือสำเนาสัญญาซื้อ/จ้าง หรือใบสั่งซื้อ/จ้าง อย่างน้อย ๑ ผลงาน จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ บริษัทเอกชนที่น่าเชื่อถือ พร้อมแนบสำเนาสัญญาซื้อ/จ้าง หรือใบสั่งซื้อ/จ้าง หรือหนังสือรับรองผลงานที่ออกโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน ๖. ไม่มีพนักงานของ บวท. เป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือเป็นที่ปรึกษาของกิจการนั้น ๆ ๗. เป็นผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีผู้รับเอกสาร หรือหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาซื้อของ บวท. หากไม่ปรากฏรายชื่อในเอกสารดังกล่าว บวท. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอของผู้เสนอราคาไว้พิจารณา
กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่
20-04-2017 ถึง 03-05-2017
กำหนดยื่นซอง
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.
สนใจติดต่อ
อำนวยการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ
02 287 8269