ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ HANDHELD C BAND VSAT SPECTRUM ANALYZER จำนวน ๒ ชุด

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
E-AUCTION
วันที่สินสุดประกาศ
30 เมษายน 2017
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ศว.สว.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
2,000,000.00
เอกสารประกอบ

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
20 ธันวาคม 2016
เป็นเงิน (บาท)
1,991,858.50
เอกสารประกอบตารางราคากลาง
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ สุทัศน์ กรึงไกร

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่
22-02-2017 ถึง 28-02-2017
กำหนดยื่นซอง
กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ กองการพัสดุ ห้องประชุม ๕/๒ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ
สนใจติดต่อ
อำนวยการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ
0-2285-9258