ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : จ้างบริการตัดหญ้า และดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ ประจำหอบังคับการบินนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ตกลงราคา
วันที่สินสุดประกาศ
31 สิงหาคม 2016
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ศร.บภ 1.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
311,520.00
ลักษณะงานโดยสังเขป
ตัดหญ้า และดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ บริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารที่ทำการอาคารเครื่องช่วยการเดินอากาศ บริเวณพื้นที่บ้านพักพนักงาน และส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ประจำหอบังคับการบินนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เอกสารประกอบ

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
21 กรกฎาคม 2016
เป็นเงิน (บาท)
285,120.00
เอกสารประกอบตารางราคากลาง
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ พิมพรรณ หลิมสุวรรณ

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ๑. ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล หรือผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ ๓. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาจะได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาในครั้งนี้ ๕. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่มีพนักงานบริษัท วิทยุการบินฯ เป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือเป็นที่ปรึกษา ของกิจการ นั้น ๆ ๖. บุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurrement : e-GP) ต้องลงทะเบียน ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่
04-08-2016 ถึง 12-08-2016
กำหนดยื่นซอง
12-08-2016
สนใจติดต่อ
อาคารสำนักงาน
ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี เลขที่ 99/73 สนามบินสุราษฎร์ธานี หมู่ 3 ตำบล หัวเตย อำเภอ พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี
เบอร์ติดต่อ
077-441132 ต่อ 5518 คุณพิมพรรณ หลิมสุวรรณ