ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : จ้างปรับปรุงระบบ Intranet ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
สอบราคา
วันที่สินสุดประกาศ
21 เมษายน 2016
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
กพ.บท.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
550,000.00
ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงระบบ Intranet ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
เอกสารประกอบ

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
25 มกราคม 2016
เป็นเงิน (บาท)
515,750.00
เอกสารประกอบตารางราคากลาง
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ ตวงพร เรืองกฤษ

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่
21-03-2016 ถึง 01-04-2016
กำหนดยื่นซอง
กองการพัสดุ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ถนนพระราม 4 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
สนใจติดต่อ
อำนวยการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ
0-2287-8251