ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(Split Type) ขนาด 36000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 2 ชุด

ข้อมูลทั่วไป

เลขที่ประกาศ
ต 1141/2558
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ตกลงราคา
วันที่สินสุดประกาศ
08 มกราคม 2016
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ศร.บภ 1.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
150,000.00

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
20 ตุลาคม 2015
เป็นเงิน (บาท)
109,244.00
ราคาต่อหน่วย (บาท)
54,622.00

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

เบอร์ติดต่อ
077-441132 ต่อ 5518