รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดยผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งมีความรอบรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการบริหารองค์กร ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
  • ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้น และต้องมีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรที่มีทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาทในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง โดยต้องมีงบการเงิน โครงสร้างหรือผังการบริหารองค์กร หรือรายงานประจำปี (Annual Report) ในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย
  • ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีรองเจ้ากรมหรือรองหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ารองอธิบดี
  • ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้น
ซึ่งในการดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นจะต้องเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้าน  การบริหารจัดการองค์กรหรือหน่วยงานและมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร หรือวันที่พ้นจากตำแหน่ง

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด อาคารอำนวยการ สำนักงานใหญ่ ชั้น 4  เลขที่ 102  ซอยงามดูพลี ถนน พระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์  02 285 9493 หรือ 02 285 9520 หรือ  092 260 2698 ในเวลาทำการระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
       
การยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครให้ยื่นด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมายื่นเอกสารด้วยตนเองได้ ให้มีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทน โดยสามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 เมษายน 2561