หน้าที่และความรับผิดชอบ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 
บริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทย ให้เป็นหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
 1. การบริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management)
 2. การบริหารระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน (Aeronautical Communication,Navigation and Surveillance System/Services)
 3. การบริการข่าวสารการเดินอากาศและงานแผนที่เดินอากาศ (Aeronautical Information Services and aeronautical Charts)

รวมทั้ง บริการเกี่ยวเนื่อง และงานตามนโยบายรัฐบาล

 

วิสัยทัศน์
" มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการการเดินอากาศ
สู่การเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำของอาเซียนอย่างยั่งยืน "

พันธกิจ
" เป็นผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศ
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยความปลอดภัย
เป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและผลประโยชน์แห่งชาติ "

วัฒนธรรมองค์กร

พนักงานของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ปฏิบัติภารกิจภายใต้กรอบวัฒนธรรมองค์กร


 Safety  ความปลอดภัย
ให้บริการลูกค้าทั้งภายนอกและภายใน อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยสัญชาตญาณความปลอดภัยที่ตรงตามมาตรฐานสูงสุด

 • จิตสำนึกความปลอดภัย Safety Instinct
 • แรงขับเคลื่อนของความปลอดภัย Safety Driven
 • มาตรฐานความปลอดภัย Safety Standard

 Morality  จริยธรรมเพื่อส่วนรวม
ตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติงาน การเป็นผู้ให้ คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมและองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ

 • ซื่อสัตย์ Honest
 • ทำเพื่อผู้อื่นและส่วนรวม Giver
 • ประโยชน์องค์กรสำคัญที่สุด Organization First

 Accountability  ความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่
รับผิดชอบ ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติงาน สามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยแห่งความถูกต้องเป็นธรรมและตรวจสอบได้

 • ควบคุมตนเอง Self-control
 • รับผิดชอบ Accountability
 • เสียสละ Sacrifice

 Recognition  การเป็นที่ยอมรับในความเป็นมืออาชีพในระดับสากล
ขวนขวาย ศึกษาเรียนรู้ และคิดริเริ่มปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีความน่าเชื่อถือด้วยจุดยืนในวิชาชีพของงานปฏิบัติการและสนับสนุนการจราจรทางอากาศอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

 • ใฝ่รู้ Passion of Learning
 • นวัตกรรม Innovation
 • น่าเชื่อถือ Trustworthy

 Teamwork  ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของส่วนรวม ด้วยความเอื้อเฟื้ออาทรและมีสัมมาคารวะดุจเป็นพี่น้องกัน

 • ผูกพันฉันท์พี่น้อง Brotherhood
 • ทำงานเป็นทีม Teamwork
 • ร่วมแรงร่วมใจ Collaboration
 

ค่านิยมองค์กร
 
 1. มุ่งเน้นความปลอดภัย
 2. มุ่งเน้นจริยธรรมในการทำงาน
 3. มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 4. มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ
 5. มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม
 

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 102 ซอยงามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร : 0-2287-3531-41 แฟกซ์ : 0-2287-3131