บริการเกี่ยวเนื่องด้านการบิน
บริการระบบวิทยุสื่อสารสำหรับธุรกิจการบินและพลังงาน
1. บริการวิทยุคมนาคมสำหรับกิจการทางการบิน (Aeronautical Radio communications Service) เป็นระบบวิทยุสื่อสารสำหรับติดต่อระหว่างภาคพื้นดินกับอากาศยาน (Air to Ground Radio Communication) เป็นความถี่ย่าน VHF ความถี่ 131.0 – 137.0 MHz. สำหรับให้บริการแก่สายการบินใช้ติดต่อระหว่างสถานีภาคพื้นดินกับอากาศยานในรัศมี 200 ไมล์ จากสนามบิน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงานด้านการบิน เช่น ข้อมูลผู้โดยสาร การจัดเตรียมเครื่องมือ อะไหล่ น้ำมัน การแพทย์ เป็นต้น

2. บริการวิทยุคมนาคม Single Channel (Conventional Radio) เป็นระบบวิทยุสื่อสารสำหรับติดต่อระหว่างภาคพื้นดิน (Ground to Ground Radio Communication) เป็นความถี่ย่าน VHF ความถี่ 136.0 – 174.0 MHz และย่าน 403.0 – 470.0 MHz ซึ่ง บวท. ได้รับจัดสรรมาแล้ว จำนวน 38 ความถี่ สำหรับให้บริการแก่สายการบินและกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการบินใช้ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน โดยจะใช้สำหรับให้บริการที่สนามบินประจำจังหวัดหรือสนามบินขนาดเล็กที่มีผู้ใช้บริการไม่มาก เนื่องจากความถี่ใช้งานอย่างจำกัด

3. บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกลุ่ม Trunked Radio เป็นระบบวิทยุสื่อสารสำหรับติดต่อระหว่างภาคพื้นดิน (Ground to Ground Radio Communication) เป็นความถี่ย่าน UHF ความถี่ 806 - 870 MHz. ซึ่ง บวท. ได้รับจัดสรรมาแล้ว จำนวน 110 ความถี่ สำหรับให้บริการแก่สายการบินและกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการบินใช้ติดต่อประสานงานกันเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน ระบบวิทยุสื่อสารแบบ Trunked Radio จะใช้ให้บริการในสนามบินที่มีปริมาณผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากที่วิทยุสื่อสารแบบ Conventional Radio ไม่สามารถรองรับได้ โดยบริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกลุ่ม Trunked Radio แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่
    3.1 ระบบ Digital Trunked Radio ตามมาตรฐาน TETRA ให้บริการที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศทุ่งมหาเมฆ และโครงการระบบขนส่งเชื่อมท่าอากาศ-ยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail link) และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (City Air Terminal)
    3.2 ระบบ Analog Trunked Radio แบบ Smart Net II (Motorola) ให้บริการที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต หาดใหญ่ เชียงใหม่ และกระบี่

4. อุปกรณ์ MHS Terminal / TX&RX เป็นอุปกรณ์รับ-ส่ง ข้อมูลข่าวสารการบิน(Class A) ที่ให้บริการผ่าน ATN Network ซึ่งมีทั้งข้อมูลที่เป็นประกาศผู้ทำงานในอากาศภายในประเทศ (Domestic NOTAM) และระห่วางประเทศ (International NOTAM) โดยจะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถทำข้อมูลก่อนทำการบิน หรือ Pre- Flight Briefing ให้กับนักบินได้ด้วยตนเอง เพราะสามารถเรียกใช้ข้อมูลที่เป็นข่าวสภาพอากาศการบินประจำวัน ได้จาก OPMET Server เรียกใช้ NOTAM หรือ PIB จาก AIS Automation system ได้ และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ทุกเวลาที่ต้องการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางอย่างครบถ้วน เพราะว่าการรับทราบข้อมูลล่วงหน้าจะทำให้สามารถวางแผนการบินเลือกเส้นทางการบินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย

5. บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารแก่หน่วยงานต่างๆ

วีดีโอแนะนำการใช้งานวิทยุมือถือ
 

 

 

 

 

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 102 ซอยงามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร : 0-2287-3531-41 แฟกซ์ : 0-2287-3131