โครงสร้างองค์กร

    โทรศัพท์ E-Mail

  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  สาริณี แสงประสิทธิ์ 0-2285-9266 sarinee@aerothai.co.th
    08-1846-2642  

  รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  สมนึก รงค์ทอง 0-2285-9904 somnuk.ro@aerothai.co.th
    08-1843-8637  

  รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  โชคชัย สภานนท์ 0-2287-8727 chokechai.sp@aerothai.co.th
    08-1936-7830  

  รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  อนุชา คำโมง 0-2285-9260 anucha.ka@aerothai.co.th
    08-9812-1610  

  รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (นักวิชาการ)
  อรอุไร โกเมน 0-2285-9294 onurai.ko@aerothai.co.th
    08-1846-2644  

  ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักมาตราฐานความปลอดภัย)
  วิชิต ธีรพงศ์ 0-2285-9586 wichit.th@aerothai.co.th
    08-1866-3910  

  ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักพัฒนาธุรกิจ)
  ชาญณรงค์ เชื้อเจริญ 0-2285-9666 channarong@aerothai.co.th
    08-3341-3666  

  ผู้อำนวยการใหญ่ (บริหารจราจรทางอากาศ)
  ทินกร ชูวงศ์ 0-2287-8780 tinnagorn.ch@aerothai.co.th
    08-6102-4583  

  ผู้อำนวยการใหญ่ (วิศวกรรมจราจรทางอากาศ)
  ณัฐวัฒน์ สุภานันท์ 0-2287-8707 nuttawat.su@aerothai.co.th
    08-1920-5040  

  ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักตรวจสอบภายใน)
  อรษา ธเนศวร 0-2285-9050 orasa.th@aerothai.co.th
    08-1904-7784  

  ผู้อำนวยการใหญ่ (ทรัพยากรบุคคล)
  ทิพาภรณ์ นิปกากร 0-2285-9179 tipaporn.ni@aerothai.co.th
    08-1817-3322  

  ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์)
  สุทธิพงษ์ คงพูล 0-2287-8217 suttipong.ko@aerothai.co.th
    08-1846-2649  

  ผู้อำนวยการใหญ่ (การเงิน)
  วราภรณ์ ทรงเจริญ 0-2285-9308 waraporn.so@aerothai.co.th
    08-1829-5271  

  ผู้อำนวยการใหญ่ (ภูมิภาคและศูนย์ประกอบการ)
  ฑีฆายุ มุรธา 0-2285-9560 teekayu.mu@aerothai.co.th
    08-1937-3382  

  ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
  ดวงตา สมิตสุวรรณ 0-2285-9318 duangta.sa@aerothai.co.th
    08-1936-7834  

  ผู้อำนวยการใหญ่ (ผู้อำนวยการประจำสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
  ชาตรี กิมานันท์ 0-2285-9012 chatree.ki@aerothai.co.th
    08-1810-1115  

  ผู้อำนวยการใหญ่ (นักวิชาการ)
  สุขเหลือ เชี่ยวอาชีพ 0-2285-9906 sukluer.ch@aerothai.co.th
    08-1810-0335  

 

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 102 ซอยงามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร : 0-2287-3531-41 แฟกซ์ : 0-2287-3131