แต่งตั้งบอร์ดวิทยุการบินฯ ชุดใหม่.

วันที่ : 17 พ.ย. 2554

ข่าวจากวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

แต่งตั้งบอร์ดวิทยุการบินฯ ชุดใหม่
วิทยุการบินฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดใหม่ ในการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๓๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ
จากการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๓๒ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งกรรมการผู้แทนผู้ถือหุ้น ก. ตามเสนอของกระทรวงคมนาคม ๑๐ คน ประกอบด้วย
๑. นายวรเดช หาญประเสริฐ ประธานกรรมการ
๒. พลเอก พฤณฑ์ สุวรรณทัต กรรมการ
๓. พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช กรรมการ
๔. พลตำรวจโท ยงยุทธ เตียวตระกูล กรรมการ
๕. นายกุศล แย้มสอาด กรรมการ
๖. นายพิสิษฐ บุญช่วง กรรมการ
๗. นายสมชัย สัจจพงษ์ กรรมการ
๘. นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร กรรมการ
๙. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ
๑๐.นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสื่อสารองค์กร โทร ๐ ๒๒๘๕ ๙๔๒๘ โทรสาร ๐ ๒๒๘๗ ๓๗๙๘