คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ


   
ประธานกรรมการ
ชื่อ
พลอากาศเอกอิทธพร ศุภวงศ์
การศึกษา
 • โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 18 (วิศวกรรมอากาศยาน)
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 47
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงกลาโหม
   
รองประธานกรรมการ
ชื่อ
พลเอกคณิต สาพิทักษ์
การศึกษา
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 24 (วิทยาศาสตรบัณฑิต)
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 49
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงกลาโหม
   
กรรมการบริษัทฯ
ชื่อ
นายประสิทธิ์ สืบชนะ
การศึกษา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
   
กรรมการบริษัทฯ
ชื่อ
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
การศึกษา
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
   
กรรมการบริษัทฯ
ชื่อ
นายวันชาติ สันติกุญชร
การศึกษา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จัดการความรู้) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เนติบัณฑิตไทย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด
   
กรรมการบริษัทฯ
ชื่อ
นายไชยเจริญ อติแพทย์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล ประเทศฟิลิปปินส์
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
นักวิชาการ
   
กรรมการบริษัทฯ
ชื่อ
พันเอกพีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์
การศึกษา
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 43 (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
 • รัฐประศาสนศาสตร์ (MPA) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 84
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
   
กรรมการบริษัทฯ
ชื่อ
นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ
การศึกษา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
   
กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ
นางสาริณี แสงประสิทธิ์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี ศศ.บ. (สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท MBA. (สาขาการบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 35 สถาบันวิชาการทหารชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
 • ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด


คณะกรรมการบริหาร


อำนาจหน้าที่

คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 วรรค 4 ดังนี้

"เพื่อความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปโดยรวดเร็วรัดกุม และเพื่อควบคุมงานโดยใกล้ชิด ให้คณะกรรมการตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการกำหนด มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนและไม่เกินห้าคน"

1. นายประสิทธิ์ สืบชนะ

ประธานกรรมการ

2. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

กรรมการ

3. นายวันชาติ สันติกุญชร

กรรมการ

4. นางสาริณี แสงประสิทธิ์

กรรมการและเลขานุการ

5. ดร.อภิชัย จันทรเสน

ที่ปรึกษากฎหมาย

6. นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ

ผู้ช่วยเลขานุการ

7. นายสุทธิพงษ์ คงพูล

ผู้ช่วยเลขานุการ

8. นางธนิยา สุนทระศานติก

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ


องค์ประกอบ

ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และไม่เกิน 5 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละรัฐวิสาหกิจ และขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงาน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน

อำนาจหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดังต่อไปนี้
1. รายงานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และรายงานทางการบริหาร
2. รายงานผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจว่ามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัดเพียงใด
3. รายงานรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายงานที่เกี่ยวข้อง
4. รายงานผลการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด

1. พลเอกคณิต สาพิทักษ์

ประธานกรรมการ

2. นายไชยเจริญ อติแพทย์

กรรมการ

3. พันเอกพีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์

กรรมการ

4. ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักตรวจสอบภายใน)

เลขานุการ

5. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภารกิจหลักและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยเลขานุการ

6. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภารกิจสนับสนุนและวางแผนการตรวจสอบ

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


อำนาจหน้าที่

พิจารณาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยงและอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของบริษัทฯ ในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องประเมินสถานการณ์และกำหนดออกมาเป็นนโยบาย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานนำไปปฏิบัติ

1. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

ประธานกรรมการ

2. นายวันชาติ สันติกุญชร

กรรมการ

3. นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ

กรรมการ

4. นางสาริณี แสงประสิทธิ์

กรรมการ

5. ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์)

เลขานุการ

6. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน


อำนาจหน้าที่

1. เสนอแนะนโยบาย และกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
2. พิจารณาการประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
3. เสนอแนะนโยบายและให้ความเห็นชอบในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของฝ่ายบริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
4. นำเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ
5. ดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

1. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

ประธานกรรมการ

2. นายไชยเจริญ อติแพทย์

กรรมการ

3. พันเอกพีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์

กรรมการ

4. ผู้อำนวยการใหญ่ (ทรัพยากรบุคคล)

เลขานุการ

5. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคุณภาพชีวิต

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม


อำนาจหน้าที่

กำหนดนโยบาย แนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการพิจารณากลั่นกรอง เสนอแนะ และสอบทานแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนแม่บทการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนติดตามและประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีและผลการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

1. พลอากาศเอกอิทธพร ศุภวงศ์

ประธานกรรมการ

2. พลเอกคณิต สาพิทักษ์

กรรมการ

3. นายประสิทธิ์ สืบชนะ

กรรมการ

4. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

กรรมการ

5. นายวันชาติ สันติกุญชร

กรรมการ

6. นายไชยเจริญ อติแพทย์

กรรมการ

7. พันเอกพีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์

กรรมการ

8. นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ

กรรมการ

9. นางสาริณี แสงประสิทธิ์

กรรมการ

10. ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)

เลขานุการ

11. นายมาโนช สวัสดี

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ


อำนาจหน้าที่

พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ และสัญญา ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

1. นายวันชาติ สันติกุญชร

ประธานกรรมการ

2. นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ

กรรมการ

3. นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่

กรรมการ

4. นางสาวนาถสินี ยุติธรรมดำรง

กรรมการ

5. นางสาริณี แสงประสิทธิ์

กรรมการ

6. ดร.อภิชัย จันทรเสน

ที่ปรึกษากฎหมาย

7. ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)

เลขานุการ

8. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการอิสระ


"ความเป็นอิสระ เป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ของกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกจำนวนหนึ่งเป็นแกนหลัก โดยเป็นบุคคลที่สามารถใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระได้ และเป็นผู้ที่สามารถผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนหรือยับยั้งการดำเนินการต่างๆ ได้เมื่อจำเป็น และสิ่งที่สำคัญ คือ กรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกจะต้องมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างแท้จริง"

1. พลอากาศเอกอิทธพร ศุภวงศ์

กรรมการ

2. พลเอกคณิต สาพิทักษ์

กรรมการ

3. นายวันชาติ สันติกุญชร

กรรมการ

4. นายไชยเจริญ อติแพทย์

กรรมการ

5. พันเอกพีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์

กรรมการ

 

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 102 ซอยงามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร : 0-2287-3531-41 แฟกซ์ : 0-2287-3131