คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ


   
ประธานกรรมการ
ชื่อ
นายวรเดช หาญประเสริฐ
การศึกษา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวการศึกษา
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ Middle Tennessee State University
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
อธิบดีกรมการบินพลเรือน
   
รองประธานกรรมการ
ชื่อ
นายสมชัย สัจจพงษ์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ OHIO STATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ OHIO STATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ผู้อำนวยการสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
   
กรรมการบริษัทฯ
ชื่อ
พลตำรวจโทยงยุทธ เตียวตระกูล
การศึกษา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2546)
 • หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ กับ หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง วปอ.
 • หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 17
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ข้าราชการบำนาญ
   
กรรมการบริษัทฯ
ชื่อ
นายกุศล แย้มสอาด
การศึกษา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิต
 • LL.M. (in Criminal Justice) New York University
 • LL.M. (General) New York University
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
อัยการพิเศษฝ่าย
   
กรรมการบริษัทฯ
ชื่อ
นายพิสิษฐ บุญช่วง
การศึกษา
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท Master of Public Affairs (Kentucky State University, U.S.A.)
 • หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ
 • หลักสูตรโรงเรียนนักปกครองชั้นสูง
 • เสนาธิการอาสารักษาดินแดน
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2546)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ข้าราชการบำนาญ
   
กรรมการบริษัทฯ
ชื่อ
พลอากาศเอกสมชาย เธียรอนันท์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ. ทอ.) วิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • ปริญญาโท Master of Science วิศวกรรมไฟฟ้า (Aerospace Systems) Cranfield Institute of Technology สหราชอาณาจักร
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ข้าราชการบำนาญ
   
กรรมการบริษัทฯ
ชื่อ
นายไกรทส องค์ชัยศักดิ์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Indiana University (South Bend Campus) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์พาเน็ท อินทิเกรท โซลูชั่น จำกัด
   
กรรมการบริษัทฯ
ชื่อ
พลเอกชำนิ รักเรือง
การศึกษา
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • โรงเรียนเสนาธิการทหาร ชุดที่ 66
 • วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วสท. รุ่นที่ 40
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
   
กรรมการบริษัทฯ
ชื่อ
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
การศึกษา
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
   
กรรมการบริษัทฯ
ชื่อ
ร้อยโทอธิศักดิ์ พัดชื่นใจ
การศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสำรวจ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)


คณะกรรมการบริหาร


อำนาจหน้าที่

คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 วรรค 4 ดังนี้

"เพื่อความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปโดยรวดเร็วรัดกุม และเพื่อควบคุมงานโดยใกล้ชิด ให้คณะกรรมการตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการกำหนด มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนและไม่เกินห้าคน"

1. นายสมชัย สัจจพงษ์

ประธานกรรมการ

2. นายกุศล แย้มสอาด

กรรมการ

3. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

กรรมการ

4. ร้อยโทอธิศักดิ์ พัดชื่นใจ

กรรมการ

5. นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ

ผู้ช่วยเลขานุการ

6. นางธนิยา สุนทระศานติก

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ


องค์ประกอบ

ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และไม่เกิน 5 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละรัฐวิสาหกิจ และขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงาน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน

อำนาจหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดังต่อไปนี้
1. รายงานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และรายงานทางการบริหาร
2. รายงานผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจว่ามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัดเพียงใด
3. รายงานรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายงานที่เกี่ยวข้อง
4. รายงานผลการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด

1. นายพิสิษฐ บุญช่วง

ประธานกรรมการ

2. พลตำรวจโทยงยุทธ เตียวตระกูล

กรรมการ

3. นายไกรทส องค์ชัยศักดิ์

กรรมการ

4. ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักตรวจสอบภายใน)

เลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


อำนาจหน้าที่

พิจารณาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยงและอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของบริษัทฯ ในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องประเมินสถานการณ์และกำหนดออกมาเป็นนโยบาย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานนำไปปฏิบัติ

1. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

ประธานกรรมการ

2. พลอากาศเอกสมชาย เธียรอนันท์

กรรมการ

3. พลเอกชำนิ รักเรือง

กรรมการ

4. ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์)

เลขานุการ

5. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน


อำนาจหน้าที่

1. เสนอแนะนโยบาย และกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
2. พิจารณาการประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
3. เสนอแนะนโยบายและให้ความเห็นชอบในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของฝ่ายบริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
4. นำเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ
5. ดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

1. พลตำรวจโทยงยุทธ เตียวตระกูล

ประธานกรรมการ

2. นายพิสิษฐ บุญช่วง

กรรมการ

3. พลเอกชำนิ รักเรือง

กรรมการ

4. ร้อยโทอธิศักดิ์ พัดชื่นใจ

กรรมการ

5. ผู้อำนวยการใหญ่(ทรัพยากรบุคคล)

เลขานุการ

6. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคุณภาพชีวิต

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม


อำนาจหน้าที่

         กำหนดนโยบาย แนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการพิจารณากลั่นกรอง เสนอแนะ และสอบทานแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนแม่บทการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนติดตามและประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีและผลการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

1. นายวรเดช หาญประเสริฐ

ประธานกรรมการ

2. นายสมชัย สัจจพงษ์

กรรมการ

3. พลตำรวจโทยงยุทธ เตียวตระกูล

กรรมการ

4. นายกุศล แย้มสอาด

กรรมการ

5. นายพิสิษฐ บุญช่วง

กรรมการ

6. พลอากาศเอกสมชาย เธียรอนันท์

กรรมการ

7. นายไกรทส องค์ชัยศักดิ์

กรรมการ

8. พลเอกชำนิ รักเรือง

กรรมการ

9. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

กรรมการ

10. ร้อยโทอธิศักดิ์ พัดชื่นใจ

กรรมการ

11. ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)

เลขานุการ

12. นางสาวสุมณฑา เชิดชื่น

ผู้ช่วยเลขานุการ

13. นางพรนับพัน ชูทัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ


อำนาจหน้าที่

          พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ และสัญญา ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

1. นายกุศล แย้มสอาด

ประธานกรรมการ

2. นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่

กรรมการ

3. นายนรินทร์ เยี่ยมสมบัติ

กรรมการ

4. ดร.อภิชัย จันทรเสน

ที่ปรึกษากฎหมาย

5. ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)

เลขานุการ

6. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้ช่วยเลขานุการ

7. ผู้อำนวยการกองนิติการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการอิสระ


"ความเป็นอิสระ เป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ของกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกจำนวนหนึ่งเป็นแกนหลัก โดยเป็นบุคคลที่สามารถใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระได้ และเป็นผู้ที่สามารถผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนหรือยับยั้งการดำเนินการต่างๆ ได้เมื่อจำเป็น และสิ่งที่สำคัญ คือ กรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกจะต้องมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างแท้จริง"

1. พลตำรวจโทยงยุทธ เตียวตระกูล

กรรมการ

2. นายกุศล แย้มสอาด

กรรมการ

3. นายพิสิษฐ บุญช่วง

กรรมการ

4. พลอากาศเอกสมชาย เธียรอนันท์

กรรมการ

5. นายไกรทส องค์ชัยศักดิ์

กรรมการ

6. พลเอกชำนิ รักเรือง

กรรมการ

 

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 102 ซอยงามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร : 0-2287-3531-41 แฟกซ์ : 0-2287-3131